Garlic & Shallot Festival Wednesday, July 27th, 2022